Statut

Statut Stowarzyszenia Klub Wodny ENIF w Częstochowie

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Klub Wodny „ENIF” , zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób zainteresowanych uczestnictwem w działalności i uprawianiu sportów wodnych, zarówno w formie rekreacyjnej jak i wyczynowej.

§ 2
Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 3
 Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną

§ 4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miejscowość Jastrząb, gmina Poraj, powiat Myszków.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu zainteresowania oraz podobnych celach działania.

§ 6
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, opierającą się na społecznej pracy osób w niej stowarzyszonych. Do realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, godła, proporca oraz innych znaków organizacyjnych oraz wydawać komunikat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.