Członkostwo

Członkiem Klubu może zostać każdy, kto chce spędzać czas uprawiając sporty wodne. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie wymagane są uprawnienia żeglarskie.

Warunki przyjęcia określa statut oraz Uchwała Zarządu Klubu z dnia 29.01.2014 r.

Na podstawie Uchwały nr 6 z 6.04.2019 r.  Walnego Zebrania Członków 

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej na kwotę: 200,00 złotych, płatnej do 30 kwietnia każdego roku,

2. Każdy członek Klubu jest zobowiązany przepracować na rzecz Klubu 25 godzin lub zamiennie wpłacić na konto Klubu kwotę 750,00 zł, z czego co najmniej 50 % do 30 kwietnia każdego roku,

3. Członkowie Klubu cumujący swoje jachty w porcie klubowym odpracowują na rzecz Klubu dodatkowo 25 godzin,

4. Członkowie Klubu wstawiający przyczepy kempingowe na polu kempingowym odpracowują na rzecz Klubu dodatkowo 25 godzin,

5. Wpisowe do Klubu wynosi 200,00 zł, lub wniesienie wartości rzeczowej równoważnej kwocie wpisowego

6. Zwolnieni od obowiązku opłacania składki członkowskiej i pracy na rzecz Klubu są:

a) Honorowi Członkowie Klubu.

7. Obniża się wysokość składki członkowskiej o 50 % dla:

a) młodzieży do czasu ukończenia nauki/studiów dziennych (nie dłużej niż do 25 roku życia),

b) emerytów i rencistów.

8. W wyjątkowych sytuacjach życiowych, na pisemny wniosek zainteresowanego, Zarząd Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego zwolnienia od obowiązku opłacania składki lub odpracowania godzin na rzecz Klubu, na ściśle określony czas, jednakże nie dłużej niż na jeden rok kalendarzowy,

9. Składki opłacane po 30 kwietnia powiększane są o 10,00 zł za każdy miesiąc zwłoki.

Dokumenty: