Przystań i port

Nadzór i opieka nad jachtami

Klub oferuje wszechstronne usługi związane z nadzorem i opieką nad jachtami. Szczegółowe informacje u bosmana, tel.: 691 896 021, 601 365 475

 

 

Do pobrania:


REGULAMIN PRZYSTANI I PORTU KLUBU WODNEGO ENIF
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest Uchwała nr 6 z 6.04.2019 r. Walnego Zebrania Członków.
§ 2
1. Port jachtowy Klubu Wodnego ENIF stanowi obszar ograniczony pomostami przystani oraz teren Ośrodka w granicach działki, wydzielony ogrodzeniem wraz ze wszystkimi obiektami hangarowymi i biurowymi,
2. Obszar wodny Klubu ograniczony jest pomostami pływającymi oraz miejscami do cumowania na bojach,
3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników jednostek pływających, bazujących okresowo lub na stałe na terenie Klubu oraz osoby znajdujące się na jego terenie.
II. Zarządzanie przystanią i portem
§ 3
1. Kierownikiem przystani i portu jest bosman Klubu, zwany dalej bosmanem
2. Zarządzenia i polecenia Bosmana obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Klubu,
3. W celu skorzystania z urządzeń portowych i przystani należy:
a. zgłosić się do Bosmana,
b. dopełnić wszelkich formalności (wpis do książki portowej, opłata, itp.).
III. Prawa i obowiązki korzystających z przystani i portu
§ 4
1. Osoby korzystające z przystani, portu i jego urządzeń zobowiązane są do:
a. przestrzegania obowiązujących regulaminów, poleceń Bosmana i Zarządu Klubu,
b. utrzymania porządku,
c. przestrzegania etyki i etykiety wodniackiej.
2. Osoby przebywające porcie, zgodnie z § 3 pkt. 3 mają prawo do:
a. korzystania z urządzeń i instalacji portowych,
b. skorzystania z narzędzi i warsztatu do drobnych napraw sprzętu wodnego,
c. składania skarg i wniosków do Zarządu Klubu dotyczących wszelkich spraw związanych z interpretacją niniejszego regulaminu.
§ 5
W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w § 4 pkt. 1 Bosman ma prawo odmówić możliwości przebywania w porcie i na terenie przystani. W takim przypadku wniesione wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi. Od decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu. Odwołanie można złożyć w terminie 5 dni od decyzji. Złożenie odwołania nie zawiesza decyzji Bosmana.
§ 6
Dzieci do lat 12 nie mogą przebywać na terenie przystani bez opieki dorosłych.
IV. Prawa i obowiązki Kierownika przystani i portu
Stowarzyszenie Klub Wodny ENIF www.kwenif.pl Prezes Klubu, Bosman Klubu Jastrząb ul. Zielona 24 e-mail: klubwodnyenif@gmail.com 601 365 475 691 896 021
Stowarzyszenie Klub Wodny ENIF strona 1/2
§ 7
1. Bosman ponosi odpowiedzialność za:
a. bezpieczeństwo jachtów i łodzi cumujących w porcie (kontrola cum, obijaczy, doprowadzenie do portu jachtu w przypadku urwania lub odwiązania cum, itp.),
b. sprawność techniczną urządzeń portowych (pomosty, urządzenia cumownicze, itp.),
c. organizację akcji o charakterze ratowniczym,
d. porządek i czystość na terenie portu i bosmanki,
e. prowadzenie wymaganej ewidencji portowej i rachunkowej.
2. Bosman ma prawo:
a. zabronić wyjścia z portu, jeżeli jacht lub załoga nie spełniają przepisów niniejszej instrukcji, względnie, gdy z jakichkolwiek przyczyn, nie gwarantują bezpiecznej żeglugi,
b. wydać ogólny zakaz wychodzenia z portu, gdy uzna, że warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla tych jednostek,
c. usunąć z terenu przystani i portu osoby naruszające obowiązujące regulaminy, nietrzeźwe i zakłócające spokój i porządek publiczny.
3. Bosman nie może odmówić postoju w porcie wszystkim jednostkom pływającym, dla których aktualne warunki atmosferyczne lub stan techniczny tych jednostek mógłby stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i sprzętu – na czas niezbędny do usunięcia awarii lub poprawy warunków atmosferycznych nieodpłatnie na okres 1 doby - później odpłatnie wg cennika.
V. Postanowienia końcowe
§ 8
1. Zabrania się kąpieli na terenie obszaru wodnego Klubu oraz w najbliższej jego odległości,
2. Na terenie przystani i portu wolno przebywać jedynie osobom korzystającym ze sprzętu pływającego oraz usług świadczonych przez Klub,
3. Za szkody wynikłe w trakcie przebywania jednostek na terenie portu odpowiada właściciel jednostki,
4. Zarządzenia i polecenia Bosmana obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Klubu,
5. Bosman ma prawo żądać od osób wypożyczających sprzęt pływający, będący własnością Klubu, okazania dowodu tożsamości oraz dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania odpowiednimi jednostkami pływającymi,
6. W przypadku, kiedy osoba pełnoletnia zabiera na pokład wypożyczanej jednostki osobę niepełnoletnią, ponosi za jej bezpieczeństwo całkowitą odpowiedzialność.
7. Wszystkie sprawy sporne i związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzyga Zarząd Klubu.
Regulamin zatwierdzono uchwałą nr 6 WZC z dnia 07.04.2019 r.

 

Kamery On-line

Pogoda w Poraju

ENIF

Ludzie klubu

 • Komandor klubu - Mirek Kasprzycki

  Komandor klubu

  Mirosław Kasprzycki

  Tel.: 601 365 475

 • Bosman klubu

  Tel.: 691 896 021

Adres przystani

Korespondencja

Telefon

 • kom. 691 896 021
  kom. 601 365 475
   

Konto bankowe

 • Raiffeisen Polbank S.A.
  20 1750 0012 0000 0000 3790 1717

Dojazd do klubu

Intranet

Projekt i wykonanie Grupa Leonardo